Worship Sunday 08/05/2018

Theme: The LORD is my Shepherd

Psalm 23 - A psalm of David.

1 The LORD is my shepherd,

I shall not be in want.

2 He makes me lie down in green pastures,

He leads me beside quiet waters,

3 He restores my soul.

He guides me in paths of righteousness for his name's sake.

4 Even though I walk through the valley of the shadow of death,

I will fear no evil, for you are with me;

Your rod and your staff, they comfort me.

5 You prepare a table before me in the presence of my enemies.

You anoint my head with oil; my cup overflows.

6 Surely goodness and love will follow me all the days of my life,

and I will dwell in the house of the LORD forever.

 

Chủ đề: Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi

Thi-thiên 23

1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi:

tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,

Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

3 Ngài bổ lại linh hồn tôi,

Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,

Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi;

Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

5 Chúa dọn bàn cho tôi

Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;

Chúa xức dầu cho đầu tôi,

Chén tôi đầy tràn.

6 Quả thật, trọn đời tôi

Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va

Cho đến lâu dài.

 

 

Worship Sunday 08/12/2018

Theme: The KING of Glory

Psalm 24 - Of David. A psalm

1 The earth is the LORD's, and everything in it,

the world, and all who live in it;

2 for he founded it upon the seas

and established it upon the waters.

3 Who may ascend the hill of the LORD?

Who may stand in his holy place?

4 He who has clean hands and a pure heart,

who does not lift up his soul to an idol

or swear by what is false.

5 He will receive blessing from the LORD

and vindication from God his Savior.

6 Such is the generation of those who seek him,

who seek your face, O God of Jacob. Selah

7 Lift up your heads, O you gates;

be lifted up, you ancient doors,

that the King of glory may come in.

8 Who is this King of glory?

The LORD strong and mighty,

the LORD mighty in battle.

9 Lift up your heads, O you gates;

lift them up, you ancient doors,

that the King of glory may come in.

10 Who is he, this King of glory?

The LORD Almighty-- he is the King of glory. Selah

 

 

Worship Sunday 08/12/2018

Theme: VUA Vinh Hiển

Thi-thiên 24

1 Đất và muôn vật trên đất,

Thế gian và những kẻ ở trong đó,

đều thuộc về Đức Giê-hô-va.

2 Vì Ngài đã lập đất trên các biển,

Và đặt nó vững trên các nước lớn.

3 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va?

Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?

4 Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết,

Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không,

Cũng chẳng thề nguyện giả dối.

5 Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va,

Và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người.

6 Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va,

Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

7 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!

Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên!

Thì Vua vinh hiển sẽ vào.

8 Vua vinh hiển nầy là ai?

Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng,

Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.

9 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên!

Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên,

Thì vua vinh hiển sẽ vào.

10 Vua vinh hiển nầy là ai?

Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân,

Chính Ngài là Vua vinh hiển.

 

 

 

 

Worship Sunday 08/19/2018

Theme: Hope in the LORD

Psalm 25:1-11 Of David.

1 To you, O LORD, I lift up my soul;

2 in you I trust, O my God.

Do not let me be put to shame,

nor let my enemies triumph over me.

3 No one whose hope is in you

will ever be put to shame,

but they will be put to shame

who are treacherous without excuse.

4 Show me your ways, O LORD,

teach me your paths;

5 guide me in your truth and teach me,

for you are God my Savior,

and my hope is in you all day long.

6 Remember, O LORD,

your great mercy and love,

for they are from of old.

7 Remember not the sins of my youth

and my rebellious ways;

according to your love remember me,

for you are good, O LORD.

8 Good and upright is the LORD;

Therefore he instructs sinners in his ways.

9 He guides the humble in what is right

and teaches them his way.

10 All the ways of the LORD are loving and faithful

for those who keep the demands of his covenant.

11 For the sake of your name, O LORD,

forgive my iniquity, though it is great.

 

 

 

Worship Sunday 08/19/2018

Theme: Trông Cậy CHÚA

Thi-thiên 25:1-11

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài.

2 Đức Chúa Trời tôi ôi! tôi để lòng tin cậy nơi Ngài;

Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn,

Chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi.

3 Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn;

Còn những kẻ làm gian trá vô cớ,

Chúng nó sẽ bị hổ thẹn.

4 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài,

Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài.

5 Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi,

Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi;

Hằng ngày tôi trông đợi Ngài.

6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại

sự thương xót và sự nhân từ của Ngài;

Vì hai điều ấy hằng có từ xưa.

7 Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi,

hoặc các sự vi phạm tôi;

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi

tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài.

8 Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng,

Bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội.

9 Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực,

Chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì.

10 Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật.

Cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài.

11 Đức Giê-hô-va ôi! Nhân danh Ngài,

Xin hãy tha tội ác tôi, vì nó trọng.

 

Worship Sunday 08/26/2018

Theme: Fellowship with the LORD

Thi-thiên 25:12-22 Of David.

12 Who, then, is the man that fears the LORD?

He will instruct him in the way chosen for him.

13 He will spend his days in prosperity,

and his descendants will inherit the land.

14 The LORD confides in those who fear him;

he makes his covenant known to them.

15 My eyes are ever on the LORD,

for only he will release my feet from the snare.

16 Turn to me and be gracious to me,

for I am lonely and afflicted.

17 The troubles of my heart have multiplied;

free me from my anguish.

18 Look upon my affliction and my distress and take away all my sins.

19 See how my enemies have increased

and how fiercely they hate me!

20 Guard my life and rescue me;

let me not be put to shame, for I take refuge in you.

21 May integrity and uprightness protect me,

because my hope is in you.

22 Redeem Israel, O God, from all their troubles!

 

 

 

Worship Sunday 08/26/2018

Theme: Thông Công với Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 25:12-22 Of David.

12 Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va?

Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.

13 Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an.

Và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp.

14 Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài,

Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.

15 Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va;

Vì Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi lưới.

16 Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi,

Vì tôi một mình và khốn khổ.

17 Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều;

Xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn.

18 Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi,

Và tha các tội lỗi tôi.

19 Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi, vì chúng nó nhiều;

Chúng nó ghét tôi cách hung bạo.

20 Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi, và giải cứu tôi;

Chớ để tôi bị hổ thẹn,

Vì tôi nương náu mình nơi Chúa.

21 Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi,

Vì tôi trông đợi Chúa.

22 Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu chuộc Y-sơ-ra-ên

Khỏi hết thảy sự gian truân người.