March 04, 2018

 

The LORD: Righteous Judge

 

Psalm 7 A shiggaion of David, which he sang to the LORD concerning Cush, a Benjamite.

 

1 O LORD my God, I take refuge in you;

save and deliver me from all who pursue me,

2 or they will tear me like a lion

and rip me to pieces with no one to rescue me.

3 O LORD my God, if I have done this

and there is guilt on my hands--

4 if I have done evil to him who is at peace with me

or without cause have robbed my foe--

5 then let my enemy pursue and overtake me;

let him trample my life to the ground

and make me sleep in the dust. Selah

6 Arise, O LORD, in your anger;

rise up against the rage of my enemies.

Awake, my God; decree justice.

7 Let the assembled peoples gather around you.

Rule over them from on high;

8 let the LORD judge the peoples.

Judge me, O LORD, according to my righteousness,

according to my integrity, O Most High.

9 O righteous God, who searches minds and hearts,

bring to an end the violence of the wicked

and make the righteous secure.

10 My shield is God Most High,

who saves the upright in heart.

11 God is a righteous judge,

a God who expresses his wrath every day.

12 If he does not relent, he will sharpen his sword;

he will bend and string his bow.

13 He has prepared his deadly weapons;

he makes ready his flaming arrows.

14 He who is pregnant with evil

and conceives trouble gives birth to disillusionment.

15 He who digs a hole and scoops it out

falls into the pit he has made.

16 The trouble he causes recoils on himself;

his violence comes down on his own head.

17 I will give thanks to the LORD because of his righteousness

and will sing praise to the name of the LORD Most High.

 

 

 

March 04, 2018

 

Quan Án Công Bình

 

Thi-thiên 7

 

1 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi nương náu mình nơi Ngài;

Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi, và thoát giải tôi,

2 Kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử,

Và phân tôi từ mảnh, không ai giải cứu cho.

3 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhược bằng tôi đã làm điều ấy,

Và có sự gian ác nơi tay tôi;

4 Nếu tôi đã trả ác cho người ở hòa hảo cùng tôi,

Và cướp lột kẻ hiếp tôi vô cớ,

5 Thì đáng cho kẻ thù nghịch đuổi theo tôi kịp

Giày đạp mạng sống tôi dưới đất,

Và làm rạp vinh hiển tôi xuống bụi đất.

6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nổi thạnh nộ mà chỗi dậy;

Hãy dấy nghịch cùng sự giận hoảng của kẻ hiếp tôi;

Khá tỉnh thức mà giúp đỡ tôi; Ngài đã truyền định sự đoán xét rồi.

7 Hội các dân tộc sẽ vây phủ tứ phía Ngài;

Còn Ngài vì chúng phải trở lên cao.

8 Đức Giê-hô-va đoán xét các dân.

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi,

Và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi.

9 è, Đức Chúa Trời công bình! là Đấng dò xét lòng dạ loài người,

Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ,

Song hãy làm cho vững vàng người công bình.

10 Đức Chúa Trời là cái khiên tôi,

Ngài là Đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng.

11 Đức Chúa Trời là quan án công bình,

Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác.

12 Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm:

Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn,

13 Cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết,

Và làm những tên Ngài phừng lửa.

14 Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác;

Thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá.

15 Nó đào một hố sâu,

Nhưng lại té vào hố nó đã đào.

16 Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó.

Và sự hung hăng nó giáng trên trán nó.

17 Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài,

Và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là Đấng Chí cao.

 

March 11, 2018

 

Theme: Mindful and Caring God

 

Psalm 8 For the director of music. According to gittith. A psalm of David.

 

1 O LORD, our Lord,

how majestic is your name in all the earth!

You have set your glory above the heavens.

2 From the lips of children and infants you have ordained praise

because of your enemies, to silence the foe and the avenger.

3 When I consider your heavens, the work of your fingers,

the moon and the stars, which you have set in place,

4 what is man that you are mindful of him,

the son of man that you care for him?

5 You made him a little lower than the heavenly beings

and crowned him with glory and honor.

6 You made him ruler over the works of your hands;

you put everything under his feet:

7 all flocks and herds, and the beasts of the field,

8 the birds of the air, and the fish of the sea,

all that swim the paths of the seas.

9 O LORD, our Lord, how majestic is your name in all the earth!

 

 

 

March 11, 2018

 

Theme: Đấng Nhớ và Thăm Viếng

 

Thi-thiên 8

1 Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi,

Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao;

Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!

2 Nhân vì các cừu địch Chúa,

Chúa do miệng trẻ thơ và những con đang bú,

Mà lập nên năng lực Ngài,

Đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.

3 Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa,

Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,

4 Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến?

Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?

5 Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút,

Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.

6 Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm,

Khiến muôn vật phục dưới chân người:

7 Cả loài chiên, loài bò, Đến đỗi các thú rừng,

8 Chim trời và cá biển,

Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.

9 Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi,

Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!

 

 

March 18, 2018

Theme: The LORD Has Never Forsaken

 

Psalm 9 For the director of music. To the tune of "The Death of the Son." A psalm of David.

 

1 I will praise you, O LORD, with all my heart;

I will tell of all your wonders.

2 I will be glad and rejoice in you;

I will sing praise to your name, O Most High.

3 My enemies turn back;

They stumble and perish before you.

4 For you have upheld my right and my cause;

you have sat on your throne, judging righteously.

5 You have rebuked the nations and destroyed the wicked;

you have blotted out their name for ever and ever.

6 Endless ruin has overtaken the enemy,

you have uprooted their cities;

even the memory of them has perished.

7 The LORD reigns forever;

he has established his throne for judgment.

8 He will judge the world in righteousness;

he will govern the peoples with justice.

9 The LORD is a refuge for the oppressed,

a stronghold in times of trouble.

10 Those who know your name will trust in you,

for you, LORD, have never forsaken those who seek you.

11 Sing praises to the LORD, enthroned in Zion;

proclaim among the nations what he has done.

12 For he who avenges blood remembers;

he does not ignore the cry of the afflicted.

13 O LORD, see how my enemies persecute me!

Have mercy and lift me up from the gates of death,

14 that I may declare your praises in the gates of the Daughter of Zion

and there rejoice in your salvation.

15 The nations have fallen into the pit they have dug;

their feet are caught in the net they have hidden.

16 The LORD is known by his justice;

the wicked are ensnared by the work of their hands. Higgaion. Selah

17 The wicked return to the grave,

all the nations that forget God.

18 But the needy will not always be forgotten,

nor the hope of the afflicted ever perish.

19 Arise, O LORD, let not man triumph;

let the nations be judged in your presence.

20 Strike them with terror, O LORD;

let the nations know they are but men. Selah

March 18, 2018

Theme: Đức Giê-hô-va Không Hề Từ Bỏ

 

Thi-thiên 9

1 Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va,

Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.

2 Hỡi Đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài,

Và ca tụng danh của Ngài.

3 Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước,

Chúng nó vấp ngã, và hư mất trước mặt Chúa.

4 Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi;

Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình.

5 Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác,

Xóa sạch danh chúng nó đời đời.

6 Kẻ thù nghịch đã đến cùng, bị hủy diệt đời đời;

Còn các thành Chúa đã phá đổ, Dầu kỷ niệm nó cũng đã bị hư mất rồi.

7 Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời;

Ngài đã dự bị ngôi mình để đoán xét.

8 Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian,

Dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc.

9 Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp,

Một nơi náu ẩn cao trong thì gian truân.

10 Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài;

Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.

11 Khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng ngự tại Si-ôn;

Hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài.

12 Vì Đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng,

Chẳng hề quên tiếng kêu của họ.

13 Đức Giê-hô-va ôi! xin thương xót tôi;

Hỡi Đấng đem tôi lên khỏi cửa sự chết,

Hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi;

14 Hầu cho tại cửa con gái Si-ôn,

Tôi tỏ ra mọi sự ngợi khen Chúa,

Và mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.

15 Các dân đã lún xuống trong hố chúng nó đã đào;

Chân của chúng nó mắc vào lưới chúng nó đã gài kín.

16 Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra;

Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy.

17 Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ,

Và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.

18 Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn,

Và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi.

19 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỗi dậy, chớ cho người đời được thắng;

Nguyện các dân bị đoán xét trước mặt Ngài.

20 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi.

Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm.

March 25, 2018

 

Theme: The LORD The Helper

Psalm 10

1 Why, O LORD, do you stand far off?

Why do you hide yourself in times of trouble?

2 In his arrogance the wicked man hunts down the weak,

who are caught in the schemes he devises.

3 He boasts of the cravings of his heart;

he blesses the greedy and reviles the LORD.

4 In his pride the wicked does not seek him;

in all his thoughts there is no room for God.

5 His ways are always prosperous;

he is haughty and your laws are far from him;

he sneers at all his enemies.

6 He says to himself, "Nothing will shake me;

I'll always be happy and never have trouble."

7 His mouth is full of curses and lies and threats;

trouble and evil are under his tongue.

8 He lies in wait near the villages;

from ambush he murders the innocent,

watching in secret for his victims.

9 He lies in wait like a lion in cover;

he lies in wait to catch the helpless;

he catches the helpless and drags them off in his net.

10 His victims are crushed, they collapse;

they fall under his strength.

11 He says to himself, "God has forgotten;

he covers his face and never sees."

12 Arise, LORD! Lift up your hand, O God.

Do not forget the helpless.

13 Why does the wicked man revile God?

Why does he say to himself, "He won't call me to account"?

14 But you, O God, do see trouble and grief;

you consider it to take it in hand.

The victim commits himself to you;

you are the helper of the fatherless.

15 Break the arm of the wicked and evil man;

call him to account for his wickedness

that would not be found out.

16 The LORD is King for ever and ever;

the nations will perish from his land.

17 You hear, O LORD, the desire of the afflicted;

you encourage them, and you listen to their cry,

18 defending the fatherless and the oppressed,

in order that man, who is of the earth, may terrify no more.

March 25, 2018

 

Theme: CHÚA là Đấng Giúp Đỡ

Thi-thiên 10

1 Đức Giê-hô-va ôi! vì cớ gì Ngài đứng xa,

Lúc gian truân tại sao Ngài ẩn mình đi?

2 Kẻ ác, vì lòng kiêu ngạo, hăm hở rượt theo người khốn cùng;

Nguyện chúng nó phải mắc trong mưu chước mình đã toan.

3 Vì kẻ ác tự khoe về lòng dục mình;

Kẻ tham của từ bỏ Đức Giê-hô-va, và khinh dể Ngài.

4 Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng: Ngài sẽ không hề hạch hỏi.

Chẳng có Đức Chúa Trời: kìa là tư tưởng của hắn.

5 Các đường hắn đều may mắn luôn luôn;

Sự đoán xét của Chúa cao quá, mắt hắn chẳng thấy được;

Hắn chê hết thảy kẻ thù nghịch mình.

6 Hắn nghĩ rằng: Ta sẽ chẳng lay động;

Ta sẽ không bị tai họa gì đến đời đời.

7 Miệng hắn đầy sự nguyền rủa, sự giả dối, và sự gian lận;

Dưới lưỡi nó chỉ có sự khuấy khỏa và gian ác.

8 Hắn ngồi nơi rình rập của làng, giết kẻ vô tội trong nơi ẩn khuất;

Con mắt hắn dòm hành người khốn khổ.

9 Hắn phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang nó;

Hắn rình rập đặng bắt người khốn cùng;

Khi hắn kéo kẻ khốn cùng vào lưới mình, thì đã bắt được nó rồi.

10 Hắn chùm hum, và cúi xuống,

Kẻ khốn khổ sa vào vấu hắn.

11 Hắn nghĩ rằng: Đức Chúa Trời quên rồi,

Ngài đã ẩn mặt, sẽ không hề xem xét.

12 Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy chỗi dậy; Hỡi Đức Chúa Trời, hãy giơ tay Ngài lên;

Chớ quên kẻ khốn cùng.

13 Vì cớ sao kẻ ác khinh dể Đức Chúa Trời,

Và nghĩ rằng: Chúa sẽ chẳng hề hạch hỏi?

14 Chúa đã thấy rồi; vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại,

Để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại;

Còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa;

Chúa là Đấng giúp đỡ kẻ mồ côi.

15 Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác,

Và tra tìm sự gian ác của kẻ dữ

cho đến không còn thấy gì nữa.

16 Đức Giê-hô-va làm Vua đến đời đời vô cùng;

Các ngoại bang bị diệt mất khỏi đất của Ngài.

17 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ;

Khiến lòng họ được vững bền, và cũng đã lắng tai nghe,

18 Đặng xét công bình việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp,

Hầu cho loài người, vốn bởi đất mà ra, không còn làm cho sợ hãi nữa.