Worship 07/08/2018 - Messianic Psalm

Theme: Trust in the Name of the LORD

Psalm 20 For the director of music. A psalm of David.

1 May the LORD answer you when you are in distress;

may the name of the God of Jacob protect you.

2 May he send you help from the sanctuary

and grant you support from Zion.

3 May he remember all your sacrifices

and accept your burnt offerings. Selah

4 May he give you the desire of your heart

and make all your plans succeed.

5 We will shout for joy when you are victorious

and will lift up our banners in the name of our God.

May the LORD grant all your requests.

6 Now I know that the LORD saves his anointed;

he answers him from his holy heaven

with the saving power of his right hand.

7 Some trust in chariots and some in horses,

but we trust in the name of the LORD our God.

8 They are brought to their knees and fall,

but we rise up and stand firm.

9 O LORD, save the king! Answer us when we call!

 

 

Chủ đề: Nhờ Cậy Danh Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 20

1 Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân!

Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi,

2 Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi,

Và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi!

3 Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi,

Và nhậm những của lễ thiêu ngươi!

4 Cầu xin Ngài ban cho ngươi lòng ngươi ước ao,

Làm thành các điều toan tính của ngươi!

5 Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi,

Và nhơn danh Đức Chúa Trời chúng tôi,

dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên.

Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở cầu.

6 Rày tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu xức dầu của Ngài;

Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người,

Nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài.

7 Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa,

Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va,

là Đức Chúa Trời chúng tôi.

8 Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã,

Còn chúng tôi chổi dậy, và đứng ngay lên.

9 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu!

Nguyện Vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu.

 

 

Worship 07/15/2018 – Messianic Psalm

Theme: Exalthed the King

 

Psalm 21 For the director of music. A psalm of David.

1 O LORD, the king rejoices in your strength.

How great is his joy in the victories you give!

2 You have granted him the desire of his heart

and have not withheld the request of his lips. Selah

3 You welcomed him with rich blessings

and placed a crown of pure gold on his head.

4 He asked you for life, and you gave it to him—

length of days, for ever and ever.

5 Through the victories you gave, his glory is great;

you have bestowed on him splendor and majesty.

6 Surely you have granted him eternal blessings

and made him glad with the joy of your presence.

7 For the king trusts in the LORD;

through the unfailing love of the Most High

he will not be shaken.

8 Your hand will lay hold on all your enemies;

your right hand will seize your foes.

9 At the time of your appearing you will make them like a fiery furnace.

In his wrath the LORD will swallow them up,

and his fire will consume them.

10 You will destroy their descendants from the earth,

their posterity from mankind.

11 Though they plot evil against you

and devise wicked schemes, they cannot succeed;

12 for you will make them turn their backs

when you aim at them with drawn bow.

13 Be exalted, O LORD, in your strength;

we will sing and praise your might.

 

 

 

Worship 07/15/2018 – Messianic Psalm

 

Chủ đề: Ngợi Khen Vua Vinh Hiển

 

Thi-thiên 21

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, nhơn năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng;

Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao!

2 Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao,

Không từ chối sự gì môi người cầu xin.

3 Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người:

Đội trên đầu người mão triều bằng vòng ròng.

4 Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người,

Đến đỗi ban cho người ngày lâu dài để vô cùng.

5 Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay;

Chúa mặt cho người sự sang trọng oai nghi.

6 Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi,

Khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa.

7 Vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va,

Nhờ sự nhơn từ của Đấng Chí cao,

người sẽ không rúng động.

8 Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa;

Tay hữu Chúa sẽ kiềm được những kẻ ghét Ngài.

9 Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng;

Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ,

Và lửa sẽ thiêu đốt họ đi.

10 Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất,

Và dòng dõi họ khỏi giữa con cái loài người.

11 Vì chúng nó đã toan hại Chúa,

Sanh mưu kế mà chúng nó không thế làm thành được.

12 Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng,

Sửa dây cung Chúa lẩy mặt chúng nó.

13 Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài!

Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài.

 

 

Worship 07/22/2018 – Messianic Psalm

Theme: Suffering Lord

 

Psalm 22:1-18 For the director of music. To the tune of "The Doe of the Morning." A psalm of David.

1 My God, my God, why have you forsaken me?

Why are you so far from saving me,

so far from the words of my groaning?

2 O my God, I cry out by day, but you do not answer,

by night, and am not silent.

3 Yet you are enthroned as the Holy One;

you are the praise of Israel.

4 In you our fathers put their trust;

they trusted and you delivered them.

5 They cried to you and were saved;

in you they trusted and were not disappointed.

6 But I am a worm and not a man,

scorned by men and despised by the people.

7 All who see me mock me;

they hurl insults, shaking their heads:

8 "He trusts in the LORD; let the LORD rescue him.

Let him deliver him, since he delights in him."

9 Yet you brought me out of the womb;

you made me trust in you even at my mother's breast.

10 From birth I was cast upon you;

from my mother's womb you have been my God.

11 Do not be far from me,

for trouble is near and there is no one to help.

12 Many bulls surround me;

strong bulls of Bashan encircle me.

13 Roaring lions tearing their prey open their mouths wide against me.

14 I am poured out like water, and all my bones are out of joint.

My heart has turned to wax; it has melted away within me.

15 My strength is dried up like a potsherd,

and my tongue sticks to the roof of my mouth;

you lay me in the dust of death.

16 Dogs have surrounded me; a band of evil men has encircled me,

they have pierced my hands and my feet.

17 I can count all my bones; people stare and gloat over me.

18 They divide my garments among them and cast lots for my clothing.

 

 

Worship 07/22/2018 – Messianic Psalm

Theme: Đấng Chịu Khổ

 

Thi-thiên 22:1-18

1 Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi!

sao Ngài lìa bỏ tôi?

Nhơn sao Ngài đứng xa,

không giúp đỡ tôi,

và chẳng nghe lời rên siết tôi?

2 Đức Chúa Trời tôi ôi! tôi kêu cầu ban ngày,

nhưng Chúa chẳng đáp lại;

Ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu

3 Còn Chúa là thánh,

Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.

4 Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa,

Họ nhờ cậy Chúa bèn giải cứu cho.

5 Họ kêu cầu cùng Chúa, và được giải cứu;

Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn.

6 Nhưng tôi là một con trùng,

chớ chẳng phải người đâu,

Là điều ô nhục của loài người,

và vật khinh dể của dân sự.

7 Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi.

Trề môi, lắc đầu, mà rằng:

8 Người phú thác mình cho Đức Giê-hô-va,

Ngài khá giải cứu người;

Ngài khá giải cứu người,

vì Ngài yêu mến người!

9 Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ,

Khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi.

10 Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa;

Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ.

11 Xin chớ đứng xa tôi, vì sự gian truân hầu gần,

Chẳng có ai tiếp cứu cho.

12 Có nhiều bò đực bao quanh tôi,

Những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi.

13 Chúng nó hả miệng ra cùng tôi,

Khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét.

14 Tôi bị đổ ra như nước,

Các xương cốt tôi đều rời rã;

Trái tim tôi như sáp,

Tan ra trong mình tôi.

15 Sức lực tôi khô như miếng gốm,

Và lưỡi tôi dính nơi ổ gà;

Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết.

16 Vì những chó bao quanh tôi,

Một lũ hung ác vây phủ tôi;

Chúng nó đâm lủng tay và chơn tôi;

17 Tôi đếm được các xương tôi.

Chúng nó xem và ngó chơn tôi;

18 Chúng nó chia nhau áo xống tôi,

Bắt thăm về áo dài tôi.

 

 

Worship 07/29/2018 – Messianic Psalm

Theme: The LORD Delivers the Suffering Servant

 

Psalm 22:19-31

19 But you, O LORD, be not far off;

O my Strength, come quickly to help me.

20 Deliver my life from the sword,

my precious life from the power of the dogs.

21 Rescue me from the mouth of the lions;

save me from the horns of the wild oxen.

22 I will declare your name to my brothers;

in the congregation I will praise you.

23 You who fear the LORD, praise him!

All you descendants of Jacob, honor him!

Revere him, all you descendants of Israel!

24 For He has not despised or disdained the suffering of the afflicted one;

he has not hidden his face from him but has listened to his cry for help.

25 From you comes the theme of my praise in the great assembly;

before those who fear you will I fulfill my vows.

26 The poor will eat and be satisfied;

they who seek the LORD will praise him—

may your hearts live forever!

27 All the ends of the earth will remember and turn to the LORD,

and all the families of the nations will bow down before him,

28 for dominion belongs to the LORD and he rules over the nations.

29 All the rich of the earth will feast and worship;

all who go down to the dust will kneel before him—

those who cannot keep themselves alive.

30 Posterity will serve him;

future generations will be told about the Lord.

31 They will proclaim his righteousness to a people yet unborn—

for he has done it.

 

 

Worship 07/29/2018 – Messianic Psalm

Theme: Đức Giê-hô-va Giải Cứu Đấng Bị Khốn Khổ

 

Thi-thiên 22:19-31

19 Đức Giê-hô-va ôi! chớ đứng xa tôi;

Hỡi Đấng cứu tiếp tôi ôi!

hãy mau mau đến giúp đỡ tôi.

20 Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm,

Và mạng sống tôi khỏi loài chó.

21 Hãy cứu tôi khỏi họng sư tử,

Từ các sừng của trâu rừng,

Chúa đã nhậm lời tôi.

22 Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi,

Và ngợi khen Chúa giữa hội chúng.

23 Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va,

hãy ngợi khen Ngài;

Ớ hết thảy dòng dõi Y-sơ-ra-ên,

hãy kính sợ Ngài;

24 Vì Ngài không khinh bỉ,

chẳng gớm ghiếc sự hoạn nạn của kẻ khốn khổ,

Cũng không giấu mặt Ngài cùng người;

Nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài, thì bèn nhậm lời.

25 Sự ngợi khen của tôi tại giữa hội lớn do Chúa mà ra;

Tôi sẽ trả xong sự hứa nguyện tôi trước mặt những kẻ kính sợ Chúa.

26 Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê;

Những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài;

Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời.

27 Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va;

Các họ hàng muôn dân sự thờ lạy trước mặt Ngài.

28 Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va,

Ngài cai trị trên muôn dân.

29 Hết thảy người giàu có thế gian cũng sẽ ăn và thờ lạy;

Mọi kẻ trở lại bụi đất,

và những kẻ không thế bảo tồn mạng sống mình,

Sẽ quì xuống trước mặt Ngài.

30 Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài;

Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa.

31 Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Ngài,

Thuật cho dân tộc sẽ sanh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy.