January 7, 2018

 

Theme: Rejoice in Our maker

Psalm 149

1 Praise the LORD. Sing to the LORD a new song,

his praise in the assembly of the saints.

2 Let Israel rejoice in their Maker;

let the people of Zion be glad in their King.

3 Let them praise his name with dancing

and make music to him with tambourine and harp.

4 For the LORD takes delight in his people;

He crowns the humble with salvation.

5 Let the saints rejoice in this honor

and sing for joy on their beds.

6 May the praise of God be in their mouths

and a double-edged sword in their hands,

7 to inflict vengeance on the nations

and punishment on the peoples,

8 to bind their kings with fetters,

their nobles with shackles of iron,

9 to carry out the sentence written against them.

This is the glory of all his saints. Praise the LORD.

 

Theme: Hãy Mừng Rỡ nơi Đấng Dựng Nên Mình

Thi-thiên 149

1 Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới!

Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài.

2 Nguyện Y-sơ-ra-ên mừng rỡ nơi Đấng đã dựng nên mình;

Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi Vua mình.

3 Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài,

Dùng trống-cơn và đàn cầm mà hát ngợi khen Ngài!

4 Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài;

Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường.

5 Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển,

Hát vui vẻ tại trên giường mình!

6 Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ,

Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ,

7 Đặng báo thù các nước,

Hành phạt các dân;

8 Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng,

Và đóng trăng các tước vị chúng nó.

9 Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép.

Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia!

 

 

 

January 14, 2018

 

Theme: Let Everything Hasd Breath Praise the LORD

 

Psalm 150

1 Praise the LORD. Praise God in his sanctuary;

praise him in his mighty heavens.

2 Praise him for his acts of power;

praise him for his surpassing greatness.

3 Praise him with the sounding of the trumpet,

praise him with the harp and lyre,

4 praise him with tambourine and dancing,

praise him with the strings and flute,

5 praise him with the clash of cymbals,

praise him with resounding cymbals.

6 Let everything that has breath praise the LORD.

Praise the LORD.

 

 

Theme: Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va

 

Thi-thiên 150

1 Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài!

Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!

2 Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài!

Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!

3 Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài,

Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!

4 Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài!

Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!

5 Hãy dùng chập chỏa dội tiếng,

Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài!

6 Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Ha-lê-lu-gia!

January 21, 2018

Theme: The LORD Watches over the way of the rigtheous

Psalm 1

1 Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked

or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers.

2 But his delight is in the law of the LORD,

and on his law he meditates day and night.

3 He is like a tree planted by streams of water,

which yields its fruit in season

and whose leaf does not wither.

Whatever he does prospers.

4 Not so the wicked!

They are like chaff that the wind blows away.

5 Therefore the wicked will not stand in the judgment,

nor sinners in the assembly of the righteous.

6 For the LORD watches over the way of the righteous,

but the way of the wicked will perish.

 

Theme: Đức Giê-hô-va biết đường người công bình

Thi-thiên 1

1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,

Chẳng đứng trong đường tội nhân,

Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;

2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,

Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,

Sanh bông trái theo thì tiết,

Lá nó cũng chẳng tàn héo;

Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu;

Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.

5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét,

Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.

6 Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,

Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

 

 

January 28, 2018

Theme: Kiss the SON

Psalm 2

1 Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?

2 The kings of the earth take their stand

and the rulers gather together against the LORD

and against his Anointed One.

3 "Let us break their chains," they say,

"and throw off their fetters."

4 The One enthroned in heaven laughs;

the Lord scoffs at them.

5 Then he rebukes them in his anger

and terrifies them in his wrath, saying,

6 "I have installed my King on Zion, my holy hill."

7 I will proclaim the decree of the LORD:

He said to me, "You are my Son;

today I have become your Father.

8 Ask of me, and I will make the nations your inheritance,

the ends of the earth your possession.

9 You will rule them with an iron scepter;

you will dash them to pieces like pottery."

10 Therefore, you kings, be wise;

be warned, you rulers of the earth.

11 Serve the LORD with fear and rejoice with trembling.

12 Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way,

for his wrath can flare up in a moment.

Blessed are all who take refuge in him.

 

 

 

January 28, 2018

Theme: Hãy Hôn CON

Thi-thiên 2

1 Nhân sao các ngoại bang náo loạn?

Và những dân tộc toan mưu chước hư không?

2 Các vua thế gian nổi dậy,

Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va,

và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng:

3 Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người,

Và quăng xa ta xiềng xích của họ.

4 Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó.

5 Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó,

Dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng:

6 Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.

7 Ta sẽ giảng ra mạng lịnh:

Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta;

Ngày nay ta đã sanh Ngươi.

8 Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp,

Và các đầu cùng đất làm của cải. vãi

9 Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó;

Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.

10 Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan;

Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ.

11 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ,

Và mừng rỡ cách run rẩy.

12 Hãy hôn Con, e Người nổi giận,

Và các ngươi hư mất trong đường chăng;

Vì cơn thạnh nộ Người hòng nổi lên.

Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay!