Sunday 2018/02/04

 

Theme: The LORD, Sustains Me

 

Psalm 3 - A psalm of David. When he fled from his son Absalom.

 

1 O LORD, how many are my foes!

How many rise up against me!

2 Many are saying of me,

"God will not deliver him." Selah

3 But you are a shield around me, O LORD;

you bestow glory on me and lift up my head.

4 To the LORD I cry aloud,

and he answers me from his holy hill. Selah

5 I lie down and sleep;

I wake again, because the LORD sustains me.

6 I will not fear the tens of thousands

drawn up against me on every side.

7 Arise, O LORD!

Deliver me, O my God!

Strike all my enemies on the jaw;

break the teeth of the wicked.

8 From the LORD comes deliverance.

May your blessing be on your people. Selah

 

 

Theme: Đức Giê-hô-va Nâng Đỡ Tôi

 

Thi-thiên 3

 

1 Đức Giê-hô-va ôi! kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao!

Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay!

2 Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng:

Nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó.

3 Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi;

Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.

4 Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va,

Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.

5 Tôi nằm xuống mà ngủ;

Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi.

6 Tôi sẽ không nao muôn người

Vây tôi khắp bốn bên.

7 Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chỗi dậy;

Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi!

Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi,

Và bẻ gãy răng kẻ ác.

8 Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va.

Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài!

 

 

 

Sunday 2018/02/11

 

 

Theme: Let the light of your face shine upon us, O LORD.

 

Psalm 4 For the director of music. With stringed instruments. A psalm of David.

 

1 Answer me when I call to you, O my righteous God.

Give me relief from my distress;

be merciful to me and hear my prayer.

2 How long, O men, will you turn my glory into shame?

How long will you love delusions and seek false gods? Selah

3 Know that the LORD has set apart the godly for himself;

the LORD will hear when I call to him.

4 In your anger do not sin;

when you are on your beds, search your hearts and be silent. Selah

5 Offer right sacrifices and trust in the LORD.

6 Many are asking, "Who can show us any good?"

Let the light of your face shine upon us, O LORD.

7 You have filled my heart with greater joy

than when their grain and new wine abound.

8 I will lie down and sleep in peace,

for you alone, O LORD, make me dwell in safety.

 

Theme: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài

 

Thi-thiên 4

 

1 Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi,

Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi.

Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi;

Xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi.

2 Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào?

Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không,

Và tìm sự dối trá cho đến bao giờ?

3 Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức.

Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta.

4 Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội;

Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh.

5 Hãy dâng sự công bình làm của lễ

Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

6 Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.

7 Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó,

Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.

8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an;

Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.

Sunday 2018/02/18

 

Theme: Take Refuge in the LORD

 

Psalm 5 For the director of music. For flutes. A psalm of David.

 

1 Give ear to my words, O LORD, consider my sighing.

2 Listen to my cry for help, my King and my God, for to you I pray.

3 In the morning, O LORD, you hear my voice;

In the morning I lay my requests before you and wait in expectation.

4 You are not a God who takes pleasure in evil;

With you the wicked cannot dwell.

5 The arrogant cannot stand in your presence;

You hate all who do wrong.

6 You destroy those who tell lies;

Bloodthirsty and deceitful men the LORD abhors.

7 But I, by your great mercy, will come into your house;

In reverence will I bow down toward your holy temple.

8 Lead me, O LORD, in your righteousness because of my enemies—

Make straight your way before me.

9 Not a word from their mouth can be trusted;

Their heart is filled with destruction.

Their throat is an open grave;

With their tongue they speak deceit.

10 Declare them guilty, O God! Let their intrigues be their downfall.

Banish them for their many sins, for they have rebelled against you.

11 But let all who take refuge in you be glad; let them ever sing for joy.

Spread your protection over them,

that those who love your name may rejoice in you.

12 For surely, O LORD, you bless the righteous;

You surround them with your favor as with a shield.

 

 

Sunday 2018/02/18

 

Theme: Nương Náu Mình Nơi CHÚA

 

Thi-thiên 5

 

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi,

Xem xét sự suy gẫm tôi.

2 Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi,

Vì tôi cầu nguyện cùng Chúa.

3 Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi;

Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.

4 Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ;

Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa.

5 Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa;

Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.

6 Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối;

Đức Giê-hô-va gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận.

7 Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa,

Lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa.

8 Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi,

xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi,

Và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi.

9 Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín;

Lòng chúng nó chỉ là gian tà;

Họng chúng nó là huyệt mả mở ra;

Lưỡi chúng nó đầy dẫy điều dua nịnh.

10 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó;

Nguyện họ sa ngã trong mưu chước mình;

Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ;

Vì họ đã phản nghịch cùng Chúa.

11 Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc,

Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi,

Vì Chúa bảo hộ các người ấy;

Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.

12 Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình,

Lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên.

 

 

 

Sunday 2018/02/25

 

Theme: O LORD, Save Me Because of Your Unfailing Love.

 

Psalm 6 - For the director of music. With stringed instruments. According to sheminith. A psalm of David.

1 O LORD, do not rebuke me in your anger

or discipline me in your wrath.

2 Be merciful to me, LORD, for I am faint;

O LORD, heal me, for my bones are in agony.

3 My soul is in anguish.

How long, O LORD, how long?

4 Turn, O LORD, and deliver me;

save me because of your unfailing love.

5 No one remembers you when he is dead.

Who praises you from the grave?

6 I am worn out from groaning;

all night long I flood my bed with weeping

and drench my couch with tears.

7 My eyes grow weak with sorrow;

they fail because of all my foes.

8 Away from me, all you who do evil,

for the LORD has heard my weeping.

9 The LORD has heard my cry for mercy;

the LORD accepts my prayer.

10 All my enemies will be ashamed and dismayed;

they will turn back in sudden disgrace.

 

Theme: Đức Giê-hô-va, Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài.

 

Thi-thiên 6

1 Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh nộ mà trách tôi,

Chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng,

2 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi, vì tôi yếu mỏn;

Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi, vì xương cốt tôi run rẩy.

3 Đức Giê-hô-va ôi! linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi;

Còn Ngài, cho đến chừng nào?

4 Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại, giải cứu linh hồn tôi;

Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài.

5 Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa;

Nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?

6 Tôi mỏn sức vì than thở,

Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi,

Dầm nó với nước mắt.

7 Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm,

Làng lệt vì cớ cừu địch tôi.

8 Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy;

Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.

9 Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta.

Ngài nhậm lời cầu nguyện ta.

10 Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm;

Chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng bị mất cỡ.