April 08, 2018

 

Theme: The LORD Observes

 

Psalm 11 For the director of music. Of David.

1 In the LORD I take refuge. How then can you say to me: "Flee like a bird to your mountain.

2 For look, the wicked bend their bows; they set their arrows against the strings to shoot from the shadows at the upright in heart.

3 When the foundations are being destroyed, what can the righteous do?"

4 The LORD is in his holy temple; the LORD is on his heavenly throne. He observes the sons of men; his eyes examine them.

5 The LORD examines the righteous, but the wicked and those who love violence his soul hates.

6 On the wicked he will rain fiery coals and burning sulfur; a scorching wind will be their lot.

7 For the LORD is righteous, he loves justice; upright men will see his face.

 

 

Chủ Đề: Đức Giê-hô-va Xem Xét

Thi-thiên 11

1 Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va;

Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta:

Hãy trốn lên núi ngươi như con chim?

2 Vì kìa, kẻ ác gương cung,

Tra tên mình trên dây,

Đặng bắn trong tối tăm kẻ có lòng ngay thẳng.

3 Nếu các nền bị phá đổ, Người công bình sẽ làm sao?

4 Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài;

Ngôi Ngài ở trên trời;

Con mắt Ngài nhìn xem,

Mí mắt Ngài dò con loài người.

5 Đức Giê-hô-va thử người công bình;

Nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo.

6 Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm;

Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó.

7 Vì Đức Giê-hô-va là công bình;

Ngài yêu sự công bình:

Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.

 

 

 

April 15, 2018

 

Theme: The LORD Arise

 

Psalm 12 For the director of music. According to sheminith. A psalm of David.

1 Help, LORD, for the godly are no more; the faithful have vanished from among men.

2 Everyone lies to his neighbor; their flattering lips speak with deception.

3 May the LORD cut off all flattering lips and every boastful tongue

4 that says, "We will triumph with our tongues;

we own our lips-- who is our master?"

5 "Because of the oppression of the weak and the groaning of the needy,

I will now arise," says the LORD.

"I will protect them from those who malign them."

6 And the words of the LORD are flawless,

like silver refined in a furnace of clay,

purified seven times.

7 O LORD, you will keep us safe and protect us from such people forever.

8 The wicked freely strut about when what is vile is honored among men.

 

 

Chủ Đề: Đức Giê-hô-va Chỗi Dậy

Thi-thiên 12

1 Đức Giê-hô-va ôi! xin cứu chúng tôi, vì người nhân đức không còn nữa,

Và kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loài người.

2 Chúng đều dùng lời dối trá mà nói lẫn nhau,

Lấy môi dua nịnh và hai lòng,

Mà trò chuyện nhau.

3 Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi dua nịnh,

Và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo;

4 Tức là kẻ nói rằng: Nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ được thắng;

Môi chúng ta thuộc về chúng ta:

Ai là Chúa của chúng ta?

5 Nhân vì người khốn cùng bị hà hiếp, và kẻ thiếu thốn rên siếc,

Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ ta sẽ chỗi dậy,

Đặt người tại nơi yên ổn, là nơi người mong muốn.

6 Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch,

Dường như bạc đã thét trong nồi dót bằng gốm,

Luyện đến bảy lần.

7 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ các người khốn cùng,

Hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi nầy.

8 Khi sự hèn mạt được đem cao lên giữa loài người,

Thì kẻ ác đi dạo quanh tứ phía.

 

 

 

April 22, 2018

 

Theme: The LORD Is Good

 

 

Psalm 13 For the director of music. A psalm of David.

 

1 How long, O LORD? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me?

2 How long must I wrestle with my thoughts and every day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me?

3 Look on me and answer, O LORD my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death;

4 my enemy will say, "I have overcome him," and my foes will rejoice when I fall.

5 But I trust in your unfailing love; my heart rejoices in your salvation.

6 I will sing to the LORD, for he has been good to me.

 

 

Chủ Đề: Đức Giê-hô-va Làm Ơn

 

Thi-thiên 13

 

1 Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào?

Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ?

2 Tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi,

Hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ?

Kẻ thù nghịch tôi sẽ trổi hơn tôi cho đến chừng nào?

3 Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét, nhậm lời tôi,

Và làm cho mắt tôi được sáng,

Kẻo tôi phải ngủ chết chăng.

4 Kẻ thù nghịch nói rằng: Ta đã thắng hơn nó,

Và kẻ cừu địch mừng rỡ khi tôi xiêu tó.

5 Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa;

Lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa.

6 Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi.

 

 

 

April 29, 2018

 

Theme: The LORD Is Present

 

 

Psalm 14 For the director of music. Of David.

1 The fool says in his heart, "There is no God." They are corrupt, their deeds are vile; there is no one who does good.

2 The LORD looks down from heaven on the sons of men to see if there are any who understand, any who seek God.

3 All have turned aside, they have together become corrupt; there is no one who does good, not even one.

4 Will evildoers never learn-- those who devour my people as men eat bread and who do not call on the LORD?

5 There they are, overwhelmed with dread, for God is present in the company of the righteous.

6 You evildoers frustrate the plans of the poor, but the LORD is their refuge.

7 Oh, that salvation for Israel would come out of Zion! When the LORD restores the fortunes of his people, let Jacob rejoice and Israel be glad! (Ps. 11:1-14:7 NIVO)

 

Chủ Đề: Đức Giê-hô-va Ở Giữa

 

Thi-thiên 14

 

1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.

Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc;

Chẳng có ai làm điều lành.

2 Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người,

Đặng xem thử có ai khôn ngoan,

Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.

3 Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế;

chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không.

4 Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao?

Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh,

và cũng chẳng kề cầu khẩn Đức Giê-hô-va.

5 Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt,

Vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình.

6 Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng,

Bởi vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người.

7 Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến!

Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài,

Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.