We are a body of believers who devote our life to love and serve the LORD our GOD and to love people, and to proclaim the Good News of our SAVIOR and LORD JESUS.

We’re glad you’re here and we’re thankful for the opportunity to let you know a little bit more about us. Make yourself at home while you browse our site and please don’t hesitate to contact us with any question you might have.

Chúng tôi là một phần thể của cộng đồng đức tin hết lòng kính mến Đức Giê-hô-va và yêu thương nhau, và dấn thân rao truyền Tin Lành về Cứu Chúa Jêsus Christ là Chúa của chúng ta.

Chúng tôi rất vui được quý vị thăm viếng trang mạng để biết thêm về Hội Thánh Chúa tại Ontario, CA. Quý vị tự nhiên dùng những tài liệu đăng trên mạng và nếu có gì thắc mắc xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Sunday Worship Services:

--------------------------------------

09:00 AM - 10:30 AM WORSHIP SERVICE in VIETNAMESE

10:45 AM - 12:00 PM Adult Bible Study in VIETNAMESE

--------------------------------------

9:00 AM - 10:30 AM - Teens and Young Adult Bible Study in ENGLISH

10:45 AM - 12:00 PM  WORSHIP SERVICE in ENGLISH

-------------------------------------

12:00 - 01:00 PM Fellowship Lunch

-------------------------------------

Address: 2455 E Riverside Dr, Ontario, CA 91761

Contact: Pastor Ansary: 714-809-6827

                                Lily: 714-420-3832

Thờ Phượng Hằng Tuần:

-----------------------------------

09:00 AM - 10:30 AM THỜ PHƯỢNG tiếng VIỆT

10:45 AM - 12:00 PM  Người Lớn học Kinh Thánh tiếng VIỆT

------------------------------------

9:00 AM - 10:30 AM - Thiếu Niên và Thanh Niên học Kinh Thánh tiếng ANH

10:45 AM - 12:00 PM  THỜ PHƯỢNG tiếng ANH

-------------------------------------

12:00 - 01:00 PM Thông Công ̣

-------------------------------------

Địa Chỉ: 2455 E Riverside Dr, Ontario, CA 91761

Liên lạc: Mục sư Ansary:  714-809-6827

                                 Lily: 714-420-3832

 

Sign In
 

Statistic

  • People Online People Online
    • Visitors Visitors 3
    • Members Members 0
    • Total Total 3